Naše záruka

Výrobky American Tourister jsou přísně testovány, aby bylo zajištěno, že cestovní výrobky splňují přísné standardy. Pokud dojde k potížím s výrobkem American Tourister (dále jen "výrobek") a problém je způsoben výrobní vadou materiálu a dílenským zpracováním, American Tourister podle svého uvážení buď opraví, nebo vymění výrobek v souladu se záručními podmínkami uvedenými zde. Záruka, která je stanovena v tomto dokumentu se vztahuje pouze k prvnímu kupujícímu nebo k tomu, kdo výrobek dostal jako dárek. Doba trvání záruky je uvedena na záručním listu uvnitř výrobku a / nebo v seznamu vlastností výrobků na našich webových stránkách. The duration of the warranty is stated on the warranty card inside the Product and/or in the list of Product features on our website.

Tato záruka se vztahuje pouze výrobní vady a nevztahuje se na škody způsobené nesprávným použitím (např. přepravováním neobvyklých předmětů), zanedbání péče o výrobek, nehody, opotřebení, vystavení extrémním teplotám, rozpouštědlům, kyselinám, vodě, běžné opotřebení nebo poškození při přepravě (např. leteckými společnostmi). Nezáruční opravy Vašeho výrobku mohou být provedeny jakoukoli jinou společností, American Tourister vyžaduje použití pouze autorizovaného servisního střediska American Tourister ( "Opravní centra") pro záruční opravy. Nesprávné údržba nebo oprava způsobí ztrátu této záruky. Chcete-li najít servisní středisko kdekoli na světě, klikněte sem. Prosíme, neposílejte svůj výrobek přímo do American Tourister, jelikož tím zdržíte vyřízení požadované opravy. American Tourister záruka je globální a můžete ji uplatnit na Váš výrobek v kterémkoli servisním středisku na světě. Zákazník nese veškeré náklady spojené s dopravou výrobku do servisního centra.

Pro záruční servis v servisním středisku, potřebujete řádně vyplněný záruční list nebo originální doklad o koupi. Servisní středisko určí, zda se záruka American Tourister vztahuje na požadovanou opravu. Pokud se záruka vztahuje, budete informováni o tom, zda bude výrobek opraven nebo vyměněn. Každá taková oprava nebo výměna bude hrazena ze strany American Tourister, včetně jakýchkoli nákladů spojených k navrácení opraveného nebo náhradního produktu majiteli. Je-li potřeba zboží vyměnit a zboží již není k dispozici, bude Vám nabídnut srovnatelný American Tourister výrobek.

Možnost záruční opravy je vyloučena, pokud jde o škody způsobené nehodou a záruka se také nevztahuje na následné škody z této nehody vyplívající. Náklady na opravu a práci vykonané jinde než v servisním středisku nejsou touto zárukou kryty. A to v rozsahu povoleném rozhodným právem, jakékoliv předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Záruka zde uvedená je omezena do hodnoty výrobku. Výrobní údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Zámky výrobků jsou určeny pouze k tomu, aby se zabránilo náhodnému otevření a nemají za úkol nutně předcházet krádeži výrobku nebo jeho obsahu, rozbití nebo vstupu letecké společnosti, pracovníkům letiště nebo státním orgánům. Zkontrolujte si svůj výrobek neprodleně po tom, co s ním bylo manipulováno někým jiným, než jste Vy. V případě poškození při přepravě, předložte žádost o opravu tranzitní společnosti (která je pojištěna proti poškození produktu) v místě příjezdu, pokud je to možné, před celní prohlídkou.

Tato záruka Vám poskytuje práva daná zákonem. Kromě práv popsaných v tomto dokumentu, můžete mít i další práva, která se liší stát od státu s ohledem na vyloučení nebo uplatňování předpokládaných záruk, náhodné a následné škody a opravy a výměny. V důsledku toho je možné, že výslovně uvedená omezení nebo vyloučení ze záruky se na Vás nemusí vztahovat.